Tần thủy hoàng gỗ hương cột 12 chân 14 hàng thửa dầy

Tần thủy hoàng gỗ hương cột12 chân 14 hàng thửa dầy,khuôn tranh 4,5 Chương liền vách tản liền nguyên tấm.
Trang Chủ
6 món Đoản 2m70 cao 1m35 sâu 80 Bàn 81× 1m60 1m20 cao 1m35 Bàn kẹp 81×50 Đôn 45×45 Tặng kèm kính bàn và đôn kẹp + khay trà gỗ hương Sđt 098.214.96.62